Béns comunals al Pallars

Introducció i llista de continguts de l’estudi «Béns comunals. Un sistema d’organització del passat per gestionar el present», elaborat pel Grup de Treball sobre Termes i Béns Comunals del Pallars Sobirà, publicat el juliol de 2016. Impulsat i organitzat per la Fundació Món Rural i IDAPA (Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran).

L’estudi sencer es pot descarregar a la Biblioteca.

Introducció general

El 25 de març de 2015, la Fundació del Món Rural (FMR) i l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i l’Aran (IDAPA) vàrem organitzar la jornada “Els béns comunals. Una aproximació des de la ramaderia extensiva” que es va dur a terme a Boí. Del debat generat en el transcurs d’aquesta jornada i de les conclusions que s’hi van extreure va sorgir el projecte que hem dut a terme durant els primers 6 mesos del 2016: Els Béns comunals i Termes tradicionals dels pobles del Pallars Sobirà.

El present document és la recopilació de la feina realitzada al voltant d’aquests dos grans temes, els béns comunals i els termes de població, que tot i ser diferents, tenen elements comuns que es retroalimenten. En primer lloc perquè els terrenys considerats del comú estaven i estan situats en els límits de cada poble. En segon lloc perquè per poder identificar i dibuixar la delimitació del terme de cada poble en l’actualitat és necessari recórrer, en gran mesura, a la documentació de la delimitació forestal existent al Catàleg de boscos d’Utilitat Pública (CUP). Això ens ha permès traçar els límits dels pobles basant-nos en la delimitació de la CUP que se sustenta en la delimitació d’una gran part dels comunals dels pobles del Pallars Sobirà, que encara perviu. A més a més, hem acabat de dibuixar els termes complementant la informació amb la documentació municipal de l’IGN (Instituto Geográfico Nacional), la delimitació de les EMD (entitats municipals descentralitzades) i altra documentació antiga.

Per una banda hi podreu trobar un treball de reflexió sobre els béns comunals, que entre altres coses conté un marc legal, una proposta de definició, una descripció dels usos que poden acollir els béns comunals i unes propostes per millorar la governança sobre els béns comunals. Per l’altra banda hi trobareu l’estudi elaborat pel Servei Cientificotècnic de Cartografia i SIG de la Universitat de Lleida que dibuixa a escala 1:50.000 els termes tradicionals de cada poble del Pallars Sobirà i en descriu les fonts que han estat utilitzades.

Ambdós treballs no haurien estat possibles sense la col·laboració dels membres del Grup de Treball constituït el desembre de 2015 amb l’objectiu d’assessorar i facilitar la informació necessària per desenvolupar tot el projecte.

El contingut que FMR i IDAPA us presentem a continuació vol ser una aportació més en la millora de la governança dels béns comunals i en cap cas el considerem definitiu. Aquest document resta obert a aportacions, reflexions i correccions que es cregui oportú fer-nos arribar.

Continguts

 • Introducció general

BÉNS COMUNALS: UN SISTEMA D’ORGANITZACIÓ DEL PASSAT PER GESTIONAR EL PRESENT

 • Introducció
 • Objectius del projecte
 • Metodologia
 • El Grup de Treball
 • Antecedents de treball sobre els béns comunals
 • Conclusions del seminari “Els béns comunals i la gestió del territori al Pirineu català”, Sort, maig de 2002
 • Conclusions de l’estudi “Els béns comunals a l’Alt Pirineu i Aran”, IDAPA, 2008
 • Conclusions de la jornada “Els béns comunals. Una aproximació des de la ramaderia extensiva”, Boí, 2015
 • Definició de bé comunal i tipologies
  • Aportacions prèvies a la definició
  • Perspectiva històrica
  • Percepció social
  • Perspectiva legislativa
 • La definició del Grup de Treball
 • Tipologies de bé comunal
 • El marc legal
  • La Constitució de 1978 de l’Estat espanyol
  • L’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006
  • La Llei de Bases
  • La Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
  • Disposicions de caràcter reglamentari
 • Usos dels béns comunals
 • Els usos tradicionals
 • Els nous usos
  • El turisme
  • Ocupacions per infraestructures energètiques o de telecomunicacions
  • Externalitats
 • Proposta de millora en la governança dels béns comunals
 • Coneixement dels béns comunals
 • Aspectes legislatius
 • De les OTP als “comuns”, proposta de modificació legislativa adaptada als béns comunals
  • Articles sobre els òrgans de participació
  • Articles sobre els òrgans territorials de participació
 • Articles sobre les Entitats Municipals Descentralitzades (EMD)
 • Canvis proposats en el TRLMRLC des del Grup de Treball
  • Organització, gestió i participació
 • Bibliografia

TERMES TRADICIONALS DELS POBLES DEL PALLARS SOBIRÀ

 • Propòsit
 • Metodologia de reconstrucció dels termes tradicionals del Pallars Sobirà
  • La documentació municipal de l’IGN
  • La delimitació de les EMD
  • La documentació forestal actual
  • La documentació forestal antiga
  • Altra documentació
  • Conclusió. Tipologia de límits
 • Descripció dels termes tradicionals dels pobles del Pallars Sobirà en relació amb els béns comunals
 • Apèndix I: Llista de termes
 • Apèndix II: Mapa de termes tradicionals del Pallars Sobirà

–  –  –  –  –  –  –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –

Relacionat:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *